Cesja oznacza sytuację, gdy prawo do dysponowania nazwą domeny zyskuje nowy właściciel – osoba prawna (nowa firma bądź instytucja) lub fizyczna (inny człowiek). W przypadku cesji konieczne jest wprowadzenie danych nowego właściciela do panelu administracyjnego.

Domenę, dla której chcemy dokonać cesji należy odnaleźć w zakładce „Domeny wszystkie”. Tu, w polu „Abonent” wprowadza się nowe dane. Istnieje możliwość zaznaczenia kilku domen i automatycznego przekazania prawa do dysponowania nazwą nowemu właścicielowi. Po zaznaczeniu odpowiednich checkbox’ów wystarczy zatwierdzić ich wybór przyciskiem "Zmień Abonenta" i wprowadzić nowe dane.

Program zapamiętuje raz wprowadzone informacje. Można więc wprowadzić wcześniej zatwierdzone dane automatycznie, rozwijając listę i wybierając właściwą pozycję. Jeśli informacje o nowym właścicielu pojawiają się po raz pierwszy, konieczne będzie wypełnienie formularza z danymi nowego Abonenta. Ich zatwierdzenie w panelu spowoduje wygenerowanie wniosku cesji. Wydrukowany, podpisany przez dawnego i nowego właściciela wniosek, wraz z dokumentami umożliwiającymi weryfikację tożsamości obu stron należy przesłać pocztą na adres:

MegiTeam ul. Mogilska 25/1021 31-542 Kraków

Zmiany danych abonenta zostaną zatwierdzone po weryfikacji wniosku przez MegiTeam, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.

Zmiana danych teleadresowych (ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, kod kraju, adres e-mail, telefon) nie wymaga przeprowadzania procedury cesji domeny i można jej dokonać online. Wystarczy zaktualizować poszczególne dane w panelu administracyjnym, a następnie zapisać wprowadzone zmiany.

Dokumenty umożliwiające weryfikację tożsamości abonentów:

  1. Dla abonenta będącego osobą fizyczną - kserokopia dowodu osobistego z widoczną stroną zawierającą imię i nazwisko oraz numer PESEL.
  2. Dla abonenta będącego osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą - kopia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej - zaświadczenie o nadaniu numeru NIP/REGON.
  3. Dla abonenta, który posiada prawny status firmy: wypis z KRS (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy), kopia działu 1 i 2 aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP/REGON. W razie potrzeby można także dołączyć kopię dokumentu pełnomocnictwa.

UWAGA O przypadkach złożenia niekompletnego zestawu dokumentów i innych błędach formalnych informujemy mailowo za pośrednictwem adresu e-mail podanego w panelu administracyjnym.